Türkçülük - Türkçülüğün Tarihi Gelişimi

 • Title: Türkçülük - Türkçülüğün Tarihi Gelişimi
 • Author: Yusuf Akçura
 • ISBN: 9789944978309
 • Page: 337
 • Format: Paperback
 • T rk l k T rk l n Tarihi Geli imi Yusuf Ak ura elinizdeki kitapta T rk l k ak m n n geli mesini fikri olu umuna etki eden fakt rleri tarihi geli imi i inde de erlendirilmektedir Cemil Meric in Kamus namustur s z ile dile getirdi i d
  Yusuf Ak ura elinizdeki kitapta, T rk l k ak m n n geli mesini, fikri olu umuna etki eden fakt rleri tarihi geli imi i inde de erlendirilmektedir Cemil Meric in Kamus namustur s z ile dile getirdi i d ncenin nemini, T rk dilinin yabanc kelimelerden ar nd r larak b t n T rk diyarlar nda rahatl kla konu ulup anla labilecek sade bir dil olu turululabilmesi i in, ortYusuf Ak ura elinizdeki kitapta, T rk l k ak m n n geli mesini, fikri olu umuna etki eden fakt rleri tarihi geli imi i inde de erlendirilmektedir Cemil Meric in Kamus namustur s z ile dile getirdi i d ncenin nemini, T rk dilinin yabanc kelimelerden ar nd r larak b t n T rk diyarlar nda rahatl kla konu ulup anla labilecek sade bir dil olu turululabilmesi i in, ortak bir l gat olu turulmas n n de erine vurgu yap lan eserde dil konusunda yap lan hizmetler dile getirilmektedir.T rk l k, Yusuf Ak ura n n deyimi ile B t n T rkl k lk s ne hizmet etmi olan T rk d nyas n n ilim ve fikir adamlar na ait bir panaromad r Kimler yok ki bu panaromada smail Gasp ral dan Ahmet Vefik Pa a ya, A ao lu Ahmed de Necib As m Bey e, Hamdullah Suphi Tanr ver den Ziya G kalp e kadar T rk d nyas n n tan m oldu u onlarca ilim ve fikir adam n n B t n T rkl k fikrine hizmetlerinin bilimsel metodolojide olmasa bile kendine zg bir sl pla de erlendirildi i nadide bir eser.

  • Türkçülük - Türkçülüğün Tarihi Gelişimi >> Yusuf Akçura
   337 Yusuf Akçura
  • thumbnail Title: Türkçülük - Türkçülüğün Tarihi Gelişimi >> Yusuf Akçura
   Posted by:Yusuf Akçura
   Published :2019-08-03T22:50:22+00:00

  About Yusuf Akçura


  1. YUSUF AK URA 2 Aral k 1876 da Moskova n n do usundaki Ulyanovsk ta eski ad yla Simbir d nyaya geldi Kazan a g etmi K r m T rkleri nden aristokrat bir ailenin mensubu idi Babas uha fabrikas sahibi fabrikat r Hasan Bey, annesi Yunuso ullar ndan Bibi Kamer Banu Han m idi 2 ya nda iken babas n kaybetti ve annesi ile birlikte yedi ya na gelmeden stanbul a g ettiler Annesi, stanbul da Da stanl Osman Bey ile evlendi Kuleli Askeri Lisesi nde renim g rd kten sonra 1895 y l nda Harbiye Mektebi ne girdi Okulun 2 s n f nda iken T rk l k hareketlerine kat lmaktan dolay 45 g n ceza ald Erk n Harbiye s n f na ayr ld ktan sonra askeri mahkeme taraf ndan m ebbet olarak Fizan a s rg n edildi ve askerlikten uzakla t r ld Fizan a s rg n edilen di er 83 ki i ile beraber 1899 da Trablusgarp a ula t Onlar Fizan a g nderecek yol paras bulunamad ndan Trablusgarp ta hapsedildiler ttihat ve Terakki Partisi nin giri imleri sonucu bir s re sonra ehir i inde serbest dola ma izni ald ve kendisine baz resmi g revler verildi Ayn y l, kendisiyle birlikte s rg n edilmi olan Ahmet Ferit Bey Tek ile Fransa ya ka t Paris te y l Siyasal Bilgiler Okulu na devam etti T rk l k fikirleri hayat n n bu d neminde olgunla t Ak ura, Essai sur l histoire des institutions du Sultanat ottoman Osmanl Saltanat Kurumlar Tarihi zerine Deneme adl tezini vererek okuldan, nc l kle mezun oldu 1903 y l nda, stanbul a d nmesi yasak oldu u i in amcas n n yan na Kazan a gitti ve d rt y l kald Tarih, co rafya ve Osmanl T rk Edebiyat retmenli i yapt Ahmet R za n n kard uray mmet ve Me veret gazetelerinde imzas z yaz lar yay mland Kazan da iken yazd ve onu T rk siyas hayat nda me hur eden Tarz Siyaset isimli dizi makalesi 1904 y l nda M s r da yay mlanan T rk adl gazetede kt T rk l k ak m n n manifestosu olarak kabul edilen bu 32 sayfal k makalesinde Ak ura, Osmanl mparatorlu u nun tekrar eski g c ne kavu abilmesi i in devletin resm olarak benimseyebilece i muhtemel ana d nceyi Osmanl c l k, slamc l k, T rk l k tetkik etti Ak ura, stanbul a geldi i 1908 e kadar Kazan da siyas ve k lt rel faaliyetlerde bulundu T rk l k fikrini yaymak zere Kazan Muhbiri adl bir gazete kard Gasp ral smail Bey, Alimerdan Bey, Abd rre it Kad brahimof gibi T rk lerle birlikte 1905 te Rusya M sl manlar ttifak ad nda bir parti kurdu Kuzey T rkleri bu parti sayesinde ilk kez Rus meclisi Duma ya temsilci g nderdi Ak ura, se imler bitene kadar siyas propaganda yapmamas i in hapiste tutuldu 1907 de bu meclisin da t lmas , Rusya daki kaotik ortam daha da belirsizle tirmi ve T rklerin faaliyetleri cidd anlamda sekteye u ram t r Tutuklanmak i in arand s rada, Osmanl Devleti nde II Me rutiyet ilan edilmi ve Ak ura Rusya daki i lerini tasfiye edip 1908 Ekim inde stanbul a gelmi tir stanbul a geldikten sonra Dar lf nun da ve M lkiye Mektebi nde tarih dersleri verdi B t n srarlara ra men ttihat ve Terakki Partisi ne girmedi 25 Aral k 1908 de stanbul da, Ahmet Mithat, Emrullah Efendi, Necip As m, Bursal Fuat Raif, Feylesof R za Teyfik ve Ahmet Ferit Tek ile birlikte T rk Derne i nin kurucular aras nda yer ald Bu derne in kapat lmas ndan sonra, 18 A ustos 1911 de T rk Yurdu Derne i kuruldu Mehmet Emin Yurdakul , Ahmet Hikmet, A ao lu Ahmet, H seyinzade Ali Bey, Doktor Akil Muhtar Bey ile birlikte Yusuf Ak ura da kurucular aras nda yer ald ve derne in yay n organ olan T rk Yurdu dergisini 17 y l boyunca idare etti Ayr ca 1912 de faaliyete ba layan T rk Oca n n kurulu unda da aktif rol ald Yusuf Ak ura, Rusya daki T rklerin haklar n korumak i in de siyas organizasyonlar tertipledi Rusya Mahk mu M sl man T rk Tatarlar n Hukukunu M dafaa Cemiyeti adl rg t, 1916 da kuruldu e itli Avrupa lkelerinde Rusya daki T rklerin haklar n dile getiren konferanslar verdi 1918 y l nda Rusya daki T rk esirleri kurtarmak i in Hil l i Ahmer Cemiyeti K z lay


  383 Comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *